• სარეზერვო მარნების, წნევაგამძლე ცისტერნებისა და CIP-დანადგარების სტერილიზაციის საშუალებები