• ფიჭიანი თაფლის პრესი
პრესის საშუალებით ხდება ფიჭიდან თაფლის გამოპრესა. მილიდან გამოდის აბსოლიტურად მშრლი ცვილი.