• თაფლის სეპარატორი
იდეალური საშუალება ფიჭიდან თაფლის გამოსაწურად.
დანადგარში ჩაშენებულია ორი თასი, რომლებიც ტრიალის
საშუალებით ახდენენ ფიჭიდან თაფლის გამოწურვას.
გამოწურული თაფლი დაბლა იწევს, ხოლო თაფლის სანთელი ზემოთ ტივტივდება.
გამავალი სისტემა ხელს უწყობს მხოლოდ გამოცალკევებული თაფლის გამოშვებას.